STATUT STOWARZYSZENIA

KOBIETY DLA KOBIET

Rozdział I Postanowienia ogólne.

 

§1

1. Stowarzyszenie pod nazwą Kobiety dla Kobiet zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Sosnowcu.

 

§3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków.

2. Stowarzyszenie jest organizają niezależną politycznie i wyznaniowo.

 

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

§5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).

 

§6

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

 

§7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II. Całe i formy działania

 

§8

A. Celem ogólnym stowarzyszenia jest działalność na rzecz środowisk kobiet, aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz integracja środowisk i działalność na rzecz kultury i aktywności społecznej i obywatelskiej.

B. Celami szczegółowymi działalności Stowarzyszenia są:

1. integracja środowisk kobiecych poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

2. działanie na rzecz przestrzegania praw kobiet,

3. ochrona i promocja zdrowia w tym profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych,

4. wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet,

5. podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.

6. propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce,

7. promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych,

8. pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn,

9. organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia,

10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

14. promocja i organizacja wolontariatu,

15. promocja i ochrona środowiska naturalnego,

16. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, również zamieszkałych na terenach wiejskich,

17. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

18. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

19. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury, tradycji i przyrody,

20. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

21. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

 

Partnerzy